ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລາວ

AIIB

LRSP2-ESS Implementation

LRS2_E&S Safeguard Monitoring Report_Jan to Jun 2022_Vol 1 Main Report
Timeline : 16/03/2023 -
Sponsor by : ທະນາຄານໂລກ(WB)
Environmental and Social Safeguard Monitoring Report
Timeline : 16/03/2023 -
Sponsor by : ທະນາຄານໂລກ(WB)

LRSP2/ESS Implementation