ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລາວ

NR13S EIB 8 Bridges Construction

Hydrology Report Package 4 (Update 6.10.2023)
Timeline : 13/06/2024 -
Sponsor by : EIB
FINAL DESIGN REPORT_14 BRIDGES_NR13S
Timeline : 13/06/2024 -
Sponsor by : EIB
Hydrology Report Package 2 (06.10.2023)
Timeline : 13/06/2024 -
Sponsor by : EIB

ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງທີ່ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ

Environmental and Social Commitment Plan
Timeline : 21/05/2024 -
Sponsor by : ທະນາຄານໂລກ(WB)
Environmental and Social Management Framework
Timeline : 21/05/2024 -
Sponsor by : ທະນາຄານໂລກ(WB)
Stakeholder Engagement Plan combining Ethnic Group Engagement Plan
Timeline : 21/05/2024 -
Sponsor by : ທະນາຄານໂລກ(WB)
Environmental and Social Management Framework - Annexes
Timeline : 21/05/2024 -
Sponsor by : ທະນາຄານໂລກ(WB)
Resettlement Policy Framework (RPF)
Timeline : 21/05/2024 -
Sponsor by :

NR13SE_AIIB

Laos NR13SE_Volume C-3_SEP_Final
Timeline : 13/10/2023 -
Sponsor by : AIIB
Laos NR13SE_Volume C-1_ESMP_Final
Timeline : 13/10/2023 -
Sponsor by : AIIB
Laos NR13SE_Volume A_Main ESIA Report_Final
Timeline : 13/10/2023 -
Sponsor by : AIIB
Laos NR13SE_Volume C-4_GAP_Final
Timeline : 13/10/2023 -
Sponsor by : AIIB
Laos NR13SE_Volume C-2_Resettlement Plan_Final
Timeline : 13/10/2023 -
Sponsor by : AIIB

JICA BMM