ນິຕິກຳ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄລຍະປີ 2021-2030 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ໄລຍະປີ 2021-2025 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄລຍະປີ 2021-2030 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ໄລຍະປີ 2021-2025 ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2023 22 ກ.ຍ. 2023
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ-ສະບັັບເລກທີ 0568-PMO-16.9.2021 ກົມຂົນສົ່ງ 01 ມ.ສ. 2022 01 ມ.ສ. 2022
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກົດຈະລາຈອນທາງບົກ, ສະບັບເລກທີ 615/ລບ, ລົງວັນທີ 9/12/2020 ກົມຂົນສົ່ງ 01 ມ.ສ. 2022 01 ມ.ສ. 2022
ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້ໜ້າທີ່ລົດໄຟ (ປັບປຸງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້ ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້ໜ້າທີ່ລົດໄຟ (ປັບປຸງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ ຫ້ອງການກະຊວງ 20 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ຫ້ອງການກະຊວງ 20 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ໜັງສືຜ່ານແດນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ... ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ... ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ ໄລຍະ 2012-2015 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ ໄລຍະ 2012-2015 ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານ ແລະຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ອປສ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານ ແລະຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ອປສ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດແນະນຳ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ດຳລັດແນະນຳ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຮອດປີ 2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຮອດປີ 2020 ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຊອກຄົ້ນ ແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຊອກຄົ້ນ ແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທາງ​ບົກ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທາງ​ບົກ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຢັດ ແລະ ອາ​ນຸ​ລັກ​ພະ​ລັງ​ງານ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຢັດ ແລະ ອາ​ນຸ​ລັກ​ພະ​ລັງ​ງານ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ແນວ​ພັນ​ພືດ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ແນວ​ພັນ​ພືດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປິດບໍ່ແຮ່ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປິດບໍ່ແຮ່ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດ 295,ນຍ ດຳລັດ 295,ນຍ ຫ້ອງການກະຊວງ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ກົມທາງລົດໄຟ 22 ກ.ຍ. 2020 21 ມ.ສ. 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນທາງ(ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016) ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນທາງ(ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016) ກົມການເງີນ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍລາຄານໍ້າປະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍລາຄານໍ້າປະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 25 ກ.ຍ. 2020
ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ປັບ​ໃໝ ແລະມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ​ ຕໍ່​ຜູ່​ລະ​ເມີດ ​ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປ ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ປັບ​ໃໝ ແລະມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ​ ຕໍ່​ຜູ່​ລະ​ເມີດ ​ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາ ທາງຫຼວງ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາທາງຫລວງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາທາງຫລວງ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ ​ແລະ ການຈັດ​ສັນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ປະຊາຊົນ​ຈາກ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ ​ແລະ ການຈັດ​ສັນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ປະຊາຊົນ​ຈາກ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 239/ລບ, ລົງວັນທີ 13/8/2015 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 239/ລບ, ລົງວັນທີ 13/8/2015 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250