ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລາວ

SWSSHP

ທະນາຄານໂລກ

NR13S EIB 8 Bridges Construction

ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງທີ່ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ

NR13SE_AIIB

JICA BMM

ADB

ADB
Timeline : 24/10/2023 - 24/10/2023
Sponsor by : ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)

ROAD Design manual

AIIB

LRSP2-ESS Implementation

Urban Management Platform

NR 13 S

ໂຄງການຂະຫຍາຍ ນ້ຳປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ

VLP

ໂຄງການ VLP
Timeline : 11/11/2014 -
Sponsor by : ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

USRSF

WSSH

SEARECC

DCAL

ROEOINPC

SOVC

REOI

NLRECC