ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລາວ

ືNR13S EIB 8 Bridges Construction

CRRCIP

NR13SE_AIIB

JICA BMM

ADB

ADB
Timeline : 24/10/2023 - 24/10/2023
Sponsor by : Asian Development Bank (ADB)

ROAD Design manual

AIIB

LRSP2-ESS Implementation

Urban Management Platform

NR 13 S

ໂຄງການຂະຫຍາຍ ນ້ຳປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ

DCAL

ROEOINPC

SOVC

REOI

NLRECC

Lao PDR DRM

ADB RSGMP