Statistics

Name Description Year Create At Upload At
Name Description Year Create At Upload At
ສະຖິຕິຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປີ 2016 ສະຖິຕິຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປີ 2016 2016 14 Oct 2020 14 Oct 2020
ແຜນ​ການ​ລົ​ງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ 2004-05-2013-2014 ແຜນ​ການ​ລົ​ງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ 2004-05-2013-2014 2004 14 Oct 2020 14 Oct 2020
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຂະແໜງ ຍທຂ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຂະແໜງ ຍທຂ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 2013 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ແຜນການລົງທືນຂອງລັດ ແຜນການລົງທືນຂອງລັດ 2012 08 Apr 2021 08 Apr 2021

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250