Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
ປຶ້ມຄູ່ມືການກວດສອບຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ເລກທີ 08518 ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ປຶ້ມຄູ່ມືການກວດສອບຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ເລກທີ 08518 ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 22 Sep 2023 22 Sep 2023
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດ ນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດ ນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ (ນິຕິກຳ ກົມນ້ຳປະປາ) Permanent Secretary Office 15 Nov 2022 15 Nov 2022
ແຜນການ 5 ປີ ຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ(2021-2025) ແຜນການ 5 ປີ ຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ(2021-2025) Department of Waterways 17 Feb 2022 09 Mar 2022
ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) Department of Waterways 17 Feb 2022 09 Mar 2022
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ Permanent Secretary Office 20 Apr 2021 21 Apr 2021
Lao Civil Aviation Regulation Part 17 Unmanned Aircraft Lao Civil Aviation Regulation Part 17 Unmanned Aircraft THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, LAO PDR 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, LAO PDR 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ແລະຈອງບ່ອນໂດຍສານທາງອາກາດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ແລະຈອງບ່ອນໂດຍສານທາງອາກາດ THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, LAO PDR 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຄຸ້ມຄອງ ການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຄຸ້ມຄອງ ການຈະລາຈອນທາງອາກາດ THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, LAO PDR 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ Permanent Secretary Office 08 Apr 2021 21 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາ Department of Inspection 31 Mar 2021 21 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໜາມຈຳກັດຂີ້ເຫຍື່ອ ຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂີ້ເຫຍື່ອ Department of Housing and Urban Planning 31 Mar 2021 31 Mar 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການສັບຊ້ອນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂັ້ນພະແນກ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມການເງິນ ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 27582/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 Department of Finance 31 Mar 2021 31 Mar 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການເງິນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 30173/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2020 Department of Finance 31 Mar 2021 31 Mar 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການເຮືອບິນ ບິນຜ່ານ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂຶ້ນ-ລົງຈອດ ສະກາຍແຣັບ 360 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການເຮືອບິນ ບິນຜ່ານ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂຶ້ນ-ລົງຈອດ ສະກາຍແຣັບ 360 30 Mar 2021 21 Apr 2021
ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ Permanent Secretary Office 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ(ກາອດງ) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ(ກາອດງ) Permanent Secretary Office 14 Jan 2021 14 Jan 2021
ຍທຂ ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ຍທຂ ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ Permanent Secretary Office 14 Jan 2021 14 Jan 2021
Update ຄະນະຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ Update ຄະນະຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ Permanent Secretary Office 14 Jan 2021 14 Jan 2021
ກົມຈັດຕັ້ງ Upate ກົມຈັດຕັ້ງ Upate Department of Personnel 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ ກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ Authority of Lao Railways Management 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກອງຈະລາຈອນອາກາດລາວ ກອງຈະລາຈອນອາກາດລາວ Lao Air Navigation Services 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກອງສະໜາມບິນລາວ ກອງສະໜາມບິນລາວ Airports of Laos 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ສະຖາບັນຝືກອົບຮົມ Update ສະຖາບັນຝືກອົບຮົມ Update 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ Public Works and Transport Research Institute 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົມທາງລົດໄຟ ກົມທາງລົດໄຟ Department of Railways 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, LAO PDR 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ Department of Housing and Urban Planning 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຂົນສົ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຂົນສົ່ງ Department of Transport 14 Jan 2021 14 Jan 2021
ກົມຂົວທາງ ກົມຂົວທາງ Department of Roads 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົມການເງີນ Update ກົມການເງີນ Update Department of Finance 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົມແຜ່ນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກົມແຜ່ນການ ແລະ ການຮ່ວມມື Department of Planning and Cooperation 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົມນິຕິກຳ ກົມນິຕິກຳ 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕົ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມນ້ຳປະປາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕົ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມນ້ຳປະປາ Department of Water Supply 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ຂໍ້ຕົລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຜົນການກວດກາ ປະເມີນຜົນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ( ປະຈໍາສົກປີ 2010-2011 ) ຂໍ້ຕົລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຜົນການກວດກາ ປະເມີນຜົນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ( ປະຈໍາສົກປີ 2010-2011 ) 14 Oct 2020 21 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂື້ນທະບຽນເຮືອ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂື້ນທະບຽນເຮືອ Department of Waterways 22 Sep 2020 25 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຂຸດ,ຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາ ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຂຸດ,ຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາ ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ Department of Waterways 22 Sep 2020 25 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ (ສະບັບປັບປຸງ) Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະການພັດທະນາຂະແຫນງນໍ້າປະປາ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະການພັດທະນາຂະແຫນງນໍ້າປະປາ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະບູລະນະທາງຫລວງ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະບູລະນະທາງຫລວງ Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫລັກການຫມາຍນໍ້າເບີ ແລະວິທີການຫມາຍຫລັກກິໂລແມັດຂອງບັນດາເສັ້ນທາງ ແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະການກໍານົດນໍ້າເບີທາງຫລວງແຫ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫລັກການຫມາຍນໍ້າເບີ ແລະວິທີການຫມາຍຫລັກກິໂລແມັດຂອງບັນດາເສັ້ນທາງ ແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະການກໍານົດນໍ້າເບີທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ Department of Roads 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຕິດຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຕິດຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຂອງພາກສ່ວນບໍລິຫານ, ວິຊາການ ແລະໂຄງການ ພາຍໃນກະຊວງ ຍທຂ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຂອງພາກສ່ວນບໍລິຫານ, ວິຊາການ ແລະໂຄງການ ພາຍໃນກະຊວງ ຍທຂ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍ້າຫນັກລວມສູງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ (ລົດລາກ) 22 ລໍ້, 06 ເພົາ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍ້າຫນັກລວມສູງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ (ລົດລາກ) 22 ລໍ້, 06 ເພົາ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຄຂປກ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ລົດປະຈໍາປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະຕິກເກີກວດກາເຕັກນິກປ່ຽນແທນ ແລ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຄຂປກ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ລົດປະຈໍາປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະຕິກເກີກວດກາເຕັກນິກປ່ຽນແທນ ແລະເພີ່ມໄລຍະເວລາກວດກາເຕັກນິກແບບບັງຄັບສອງເທົ່າຕົວ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250