Statistics

Name Description Year Create At Upload At
Name Description Year Create At Upload At
ສະຖິຕິທ່າເຮືອຕາມລຳນ້ຳຂອງ ປະຈຳປີ 2013 ສະຖິຕິທ່າເຮືອຕາມລຳນ້ຳຂອງ ປະຈຳປີ 2013 2014 14 Oct 2020 14 Oct 2020
ສະຖິຕິ ບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະ ປະຈຳປີ2013 ສະຖິຕິ ບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະ ປະຈຳປີ2013 2013 14 Oct 2020 14 Oct 2020
ບໍລິມາດຜະລິດ.pdf ບໍລິມາດຜະລິດ.pdf 2014 23 Dec 2020 23 Dec 2020
ບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະ ບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະ 2014 23 Dec 2020 23 Dec 2020
ສະຖິຕິ ບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະ 2004-2013.pdf ສະຖິຕິ ບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະ 2004-2013.pdf 2015 23 Dec 2020 23 Dec 2020
ບໍລິມາດການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ນ້ຳ 2004-2013 ບໍລິມາດການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ນ້ຳ 2004-2013 2015 23 Dec 2020 23 Dec 2020
ບໍລິມາດການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ນ້ຳ 2004-2013 ບໍລິມາດການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ນ້ຳ 2004-2013 2015 23 Dec 2020 23 Dec 2020
ຈຳນວນທ່າເຮືອ ຈຳນວນທ່າເຮືອ 2012 08 Apr 2021 08 Apr 2021

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250