Three Development

Name Description Create At Upload At
Name Description Create At Upload At
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມຂົນສົ່ງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມຂົນສົ່ງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມຂົວທາງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມຂົວທາງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມນ້ຳປະປາ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມນ້ຳປະປາ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມທາງນ້ຳ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມທາງນ້ຳ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂແໜງການຂອງຕົນ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂແໜງການຂອງຕົນ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ E-staff ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ E-staff 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ບັນດານິຕິກຳຂອງວຽກງານເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ບັນດານິຕິກຳຂອງວຽກງານເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຢູ່ເມືອງທົດລອງສາມສ້າງ ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຢູ່ເມືອງທົດລອງສາມສ້າງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນລົດຈັກປະເພດສອງລໍ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນລົດຈັກປະເພດສອງລໍ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ RMS ແລະ PROMMS ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ RMS ແລະ PROMMS 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະການກວດກາຄຸນນະພາບວຽກ,ໄລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະການກວດກາຄຸນນະພາບວຽກ,ໄລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມຂະແໜງການ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດສາມສ້າງ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມຂະແໜງການ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດສາມສ້າງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນທາງຫລວງ ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນທາງຫລວງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອສຳຫລວດອອກແບບ ແລະກໍ່ສ້າງ ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອສຳຫລວດອອກແບບ ແລະກໍ່ສ້າງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະດິນດຳຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະດິນດຳຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການປະມູນຈັດຊື້ຂອງລັດ ການປະມູນຈັດຊື້ຂອງລັດ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການວາງຜັງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານໃຫ່ຍ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ການວາງຜັງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານໃຫ່ຍ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການນ້ຳປະປາຂັ້ນເມືອງ (ຂະໜາດນ້ອຍ) ການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການນ້ຳປະປາຂັ້ນເມືອງ (ຂະໜາດນ້ອຍ) 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ຂະບວນການສ້າງແຜນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂະບວນການສ້າງແຜນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ປື້ມຄູ່ມື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ວຽກງານ ບູລະນະຮັກສາ ຂົວ/ທາງ ແລະ ຕາລິ່ງ ປື້ມຄູ່ມື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ວຽກງານ ບູລະນະຮັກສາ ຂົວ/ທາງ ແລະ ຕາລິ່ງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ (ລະຫວ່າງ 15/10-20/11/2012) ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ (ລະຫວ່າງ 15/10-20/11/2012) 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດໂຍທາທິການທາງນ້ຳ..... ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດໂຍທາທິການທາງນ້ຳ..... 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົນສົ່ງ..... ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົນສົ່ງ..... 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົວທາງ..... ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົວທາງ..... 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະນ້ຳປະປາ..... ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະນ້ຳປະປາ..... 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ແຜນດຳເນີນງານ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ ແຜນດຳເນີນງານ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ 25 Sep 2020 25 Sep 2020
ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າ ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ 25 Sep 2020 25 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250