Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້ ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ Permanent Secretary Office 20 Apr 2021 21 Apr 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ Permanent Secretary Office 20 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ Permanent Secretary Office 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ 14 Oct 2020 14 Oct 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250