ນິຕິກຳ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຄູ່ມືແນະນໍາການອອກແບບວົງວຽນໃນຕົວເມືອງລ້າສຸດ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 19 ທ.ວ. 2023 19 ທ.ວ. 2023
ຄູ່ມືການວາງແຜນຜັງບ້ານພັດທະນາ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 19 ທ.ວ. 2023 19 ທ.ວ. 2023
ຄູ່ມື ບ່ອນຈອດລົດ Final-2 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 19 ທ.ວ. 2023 19 ທ.ວ. 2023
ວຽກລາຄາຫົວໜ່ວຍວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 19 ທ.ວ. 2023 19 ທ.ວ. 2023
ຄູ່ມືການວາງແຜນຜັງບ້ານພັດທະນາ ຮັບຮູ້ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 01 ທ.ວ. 2023 01 ທ.ວ. 2023
ບົດແນະນຳ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ການບໍລິການນ້ຳປະປາ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ການບໍລິການນ້ຳປະປາ (ເອກະສານກົມນ້ຳປະປາ) ກົມນ້ຳປະປາ 17 ພ.ຈ. 2022 17 ພ.ຈ. 2022
ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ສຳລັບ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ສຳລັບ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກົມກວດກາ 22 ກ.ຍ. 2020 25 ກ.ຍ. 2020
ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ດ້ານການເງິນ ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ດ້ານການເງິນ ກົມກວດກາ 22 ກ.ຍ. 2020 25 ກ.ຍ. 2020
ປື້ມລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂົວ-ທາງ ປື້ມລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂົວ-ທາງ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250