ນິຕິກຳ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຂໍ້ກຳນົດ398ວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟອ້ງ,ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳສະເໜີ ຂໍ້ກຳນົດ398ວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟອ້ງ,ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳສະເໜີ ກົມກວດກາ 14 ທ.ວ. 2023 14 ທ.ວ. 2023
ຄູ່ມື ບ່ອນຈອດລົດ ຮັບຮູ້ 01 ທ.ວ. 2023 01 ທ.ວ. 2023
ຄູ່ມືແນະນໍາການອອກແບບວົງວຽນໃນຕົວເມືອງລ້າສຸດ ຮັບຮູ້ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 01 ທ.ວ. 2023 01 ທ.ວ. 2023
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍການສຳຫລວດ-ວາງແຜນຜັງເມືອງລວມຂອງຕົວເມືອງ ເພື່ອຮັບຮູ້ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 01 ທ.ວ. 2023 01 ທ.ວ. 2023
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດຕໍ່ເຮືອ ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດຕໍ່ເຮືອ ກົມທາງນໍ້າ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ ກົມທາງນໍ້າ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງນໍ້າ ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງນໍ້າ ກົມທາງນໍ້າ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນບູລະນາຮັກສາທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນບູລະນາຮັກສາທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກຳນົດຂອງລົດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຍທຂ ກ່ຽວກັບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລົດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຍທຂ ກ່ຽວກັບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສອນຂັບລົດ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສອນຂັບລົດ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍກ່ຽວກັບມາດຖານເຕັກນິກ ແລະສິ້ນສ່ວນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາຂຶ້ນທະບຽນ ແລະປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍກ່ຽວກັບມາດຖານເຕັກນິກ ແລະສິ້ນສ່ວນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາຂຶ້ນທະບຽນ ແລະປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ ຢູສປປ ລາວ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250