ໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນງານ

ກອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF)

ESMF ນີ້ກໍານົດຫຼັກການ, ກົດລະບຽບ, ຄໍາແນະນໍາແລະຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈາກການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການລົງທຶນທີ່ສະເຫນີພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 2 ແລະ / ຫຼືການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນ

ລະຫວ່າງການອອກແບບຂອງໂຄງການ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສໍາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບື້ອງຕົ້ນ (Pre-ESIA) ທີ ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບສະຖານທີ່ສະເພາະຢູ່ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ ກິໂລແມັດ 32 ຂອງອົງປະກອບທ ີ 2 ແລະ ການປະເມນີ ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (SIA) ສໍາລບັ ທຸກອງົ ປະກອບ. ESMF ມມີ າດຕະການ ແລະ ກອບການຫຸຼດຜ່ ອນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜນົ ກະທບົ ດາ້ ນສ່ ງິ ແວດລອ້ ມ ແລະ ສສັ ຄມົ ທາງລບົ ເຊ່ ງິ ເຮດັ ໃຫ້ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ວາງແຜນງບົ ປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບມາດຕະການດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການ ຫຼື ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ແກໄ້ ຂຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜນົ ກະທບົ ຂອງໂຄງການ. ESMF ໄດຖ້ ກື ກະກຽມໃຫສ້ ອດຄ່ ອງກບັ ກອບວຽກງານສິ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ມາດຕະຖານດາ້ນສິ່ແວດລອ້ ມ ແລະ ສັງຄົມ(ESSs) ທີ່ພີຈາລະນາວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂອ້ງສໍາລັບໂຄງການ. ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ (LMP, CHSP, COC, RFP ແລະ EGEF) ທີ່ຈະນາໍໃຊ້ກັບ ອງົປະກອບທງັຫມົດ ແມ່ ນສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນ SIA-SMP. ESMF ຈະຖືກນາໍໃຊ້ກັບ ອົງປະກອບໂຄງການທງັຫມດົ .


ເອກະສານຄັດຕິດ

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250