ນິຕິກຳ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຕົວຢ່າງ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ເຫລັ້ມທີ 3 ຕົວຢ່າງ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ເຫລັ້ມທີ 3 ກົມນ້ຳປະປາ 17 ພ.ຈ. 2022 17 ພ.ຈ. 2022
ບົດແນະນຳ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບນ້ຳປະປາ ເຫລັ້ມທີ 2 ບົດແນະນຳ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບນ້ຳປະປາ ເຫລັ້ມທີ 2 ກົມນ້ຳປະປາ 17 ພ.ຈ. 2022 17 ພ.ຈ. 2022
ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2020 ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2020 ກົມນ້ຳປະປາ 17 ພ.ຈ. 2022 17 ພ.ຈ. 2022
ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2019 ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2019 ກົມນ້ຳປະປາ 17 ພ.ຈ. 2022 17 ພ.ຈ. 2022
ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2018 ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2018 ກົມນ້ຳປະປາ 17 ພ.ຈ. 2022 17 ພ.ຈ. 2022
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໄລຍະ 9 ປີ (2022-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 4 ປີ (2022-2025) ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໄລຍະ 9 ປີ (2022-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 4 ປີ (2022-2025) ກົມນ້ຳປະປາ 17 ພ.ຈ. 2022 17 ພ.ຈ. 2022
ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ມາດຕະຖານ ກວດກາ ສະພາບເຕັກນິກຂອງເຮືອ ແລະບັກ ມາດຕະຖານ ກວດກາ ສະພາບເຕັກນິກຂອງເຮືອ ແລະບັກ ກົມທາງນໍ້າ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ ແລະປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຝັ່ງ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະນ້ຳເຫືອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ ແລະປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຝັ່ງ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະນ້ຳເຫືອງ ກົມທາງນໍ້າ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫລວງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫລວງ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຕາຕະລາງສັງລວມ ລວງຍາວຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ (ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດຜ່ານ ແລະຈຸດສຸດທ້າຍ) ຕາຕະລາງສັງລວມ ລວງຍາວຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ (ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດຜ່ານ ແລະຈຸດສຸດທ້າຍ) ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 21 ມ.ສ. 2021
ເອກະສານປະກອບເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເອກະສານປະກອບເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ການຄຸ້ມຄອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົ່່ວຄາວ ການຄຸ້ມຄອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົ່່ວຄາວ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຫລັກການ ກ່ຽວກັບການກວດກາລົດບັນທຸກ ດພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຂົນສົ່ງ ຫລັກການ ກ່ຽວກັບການກວດກາລົດບັນທຸກ ດພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຂົນສົ່ງ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການເລືອກຕັ້ງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການເລືອກຕັ້ງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 22 ກ.ຍ. 2020 21 ມ.ສ. 2021
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການເລືອກຕັ້ງ ປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການເລືອກຕັ້ງ ປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 22 ກ.ຍ. 2020 21 ມ.ສ. 2021
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານ 22 ກ.ຍ. 2020 21 ມ.ສ. 2021

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250