ຂະແໜງການ ຍທຂ

ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້ໜ້າທີ່ລົດໄຟ (ປັບປຸງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ 21 ສິງຫາ 2020
ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ 31 ກໍລິກົດ 2020
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ 07 ພຶດສະພາ 2019
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) 05 ພະຈິກ 2018
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) 03 ພຶດສະພາ 2018
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) 24 ມັງກອນ 2018
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ 05 ສິງຫາ 2013
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) 02 ສິງຫາ 2013
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) 02 ສິງຫາ 2013
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ 06 ມິຖຸນາ 2012

Additional information