ຄຳສັ່ງ ແລະບົດແນະນຳ

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 22 ມັງກອນ 2020
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນ​ຂະ​ແໜງ ຍ​ທ​ຂ 07 ພຶດສະພາ 2019
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕິວ່າການຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານ ປະຈຳປີ 2015 ຄັ້ງວັນທີ 15/1/2016 17 ມີນາ 2016
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ກອງທຶນສິນເຊື່ອເພື່ອການພັດທະນາ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ 21 ກຸມພາ 2014
ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍກອງທຶນສິນເຊື່ອເພື່ອການພັດທະນາ(ສະບັບປັບປຸງ)-ເລກທີ 0001.ກທພ-ລົງວັນທີ 27.01.2014 21 ກຸມພາ 2014
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-2014 22 ມັງກອນ 2014
ຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການສ້າງບ້ານພັດທະນາ 12 ມັງກອນ 2014
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະຕ້ານການຟູມເຟື້ອຍ ສຳລັບການນຳໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານລັດ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ 03 ຕຸລາ 2013

Additional information