Vientiane Sustainable Urban Transport Project ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

PROJECT SUMMARY – ຂໍ້ມູນໂຄງການໂດຍຫຍໍ້

ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຊີວິດຜູ້ຄົນໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໂດຍການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ການສັນຈອນໄປມາ. ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັດ ໂດຍການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ, ລະບົບຂົນສົ່ງລົດເມສາທາ ລະນະທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ່ອນຈອດລົດ, ລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການປັບປຸງການ ຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນ, ທາງຄົນຍ່າງ ແລະ ພາຫະນະທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ. ໂຄງການ ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກ ເອກະຊົນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າປະມານ 99.7ລ້ານໂດຣາສະຫະລັດ(817ຕື້ກີບ) ໂດຍການລົງທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ, ກອງທຶນກຸ່ມປະເທດສົ່ງນໍ້າມັນເປັນສິນຄ້າອອກເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ, ທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອການລົງທຶນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງສປປລາວ. ໂຄງການນີ້ວາງແຜນເລີ່ມ ປະຕິບັດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ແລະ ສໍາເລັດໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020.

ຕິດຕໍ່ພົນພັນ: ດຣ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອີເມລ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື ແຟັກ +856-21-415563.

The Vientiane Sustainable Urban Transport Project (VSUTP) will improve the quality of life in Vientiane by improving access and mobility. The project will do this by establishing a sustainable urban transport management agency, a high-quality public bus transport system, a parking management system, and a national electronic vehicle registration system, and by improving traffic management and accessibility for pedestrians and nonmotorized transport. The project promotes gender mainstreaming, greenhouse gas reduction, and public private partnership.

The project cost is estimated at US$99.70 million (LAK817 billion) with financing from Asian Development Bank, OPEC Fund for International Development, European Investment Bank, European Union, Global Environmental Facility, the private sector and the government of Lao People’s Democratic Republic. The executing agency is the Ministry of Public Works and Transport. The project was planned to start in June 2015 and to be completion by June 2020.

Contact at the Executing Agency: Dr. Bounta Onnavong, Deputy Director General, Department of Transport, Ministry of Public Works and Transport, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or fax +856-21-415563.

PROGRESS SUMMARY -ຄວາມຄືບໜ້າໂດຍລວມ

ຍັງບໍ່ມີລາຍງານ

No reporting yet.

PROCUREMENT – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Planned Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Project Procurement Plan – ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

Ongoing Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ດໍາເນີນຢູ່

Project Implementation Consultants – ທີ່ປຶກສາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

- Terms of Reference – ກອບການເຮັດວຽກ

- List of Prequalified Applicants – ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກປະເມີນຄຸນສົມບັດກ່ອນປະມູນ


Contracts Awarded – ສັນຍາການວ່າຈ້າງ
Urban Transport Advisor. Contract value US$541,000. ທີ່ປຶກສາດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ. ມູນຄ່າສັນຍາ 541,000 ໂດຣາສະຫະລັດ

LINKS- ການເຊື່່ອມໂຍງ

- Asian Development Bank Project Information – ຂໍ້ມູນໂຄງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

- ADB's Integrity Unit – ໜ່ວຍງານເຊື່ອມໂຍງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

- European Investment Bank’s Anti-Fraud Policy –ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານເອີຣົບ ເພື່ອ ການລົງທຶນ

- European Investment Bank Guide to Procurement – ຄູ່ມືການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານເອີຣົບ ເພື່ອ ການລົງທຶນ

Additional information