ຂໍ້ມູນວຽກສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ

ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດໂຍທາທິການທາງນ້ຳ..... 18 ທັນວາ 2012
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົນສົ່ງ..... 18 ທັນວາ 2012
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົວທາງ..... 18 ທັນວາ 2012
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະນ້ຳປະປາ..... 18 ທັນວາ 2012
ແຜນດຳເນີນງານ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ 18 ທັນວາ 2012
ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ 18 ທັນວາ 2012
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ 18 ທັນວາ 2012
ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ 18 ທັນວາ 2012

Additional information