ຂໍ້ມູນວຽກສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ 11 ກຸມພາ 2015
ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ 12 ກັນຍາ 2014
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ E-staff 12 ກັນຍາ 2014
ບັນດານິຕິກຳຂອງວຽກງານເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ 12 ກັນຍາ 2014
ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຢູ່ເມືອງທົດລອງສາມສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນລົດຈັກປະເພດສອງລໍ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ 12 ກັນຍາ 2014
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ RMS ແລະ PROMMS 12 ກັນຍາ 2014
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະການກວດກາຄຸນນະພາບວຽກ,ໄລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມຂະແໜງການ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດສາມສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນທາງຫລວງ 12 ກັນຍາ 2014
ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອສຳຫລວດອອກແບບ ແລະກໍ່ສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະດິນດຳຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 11 ກັນຍາ 2014
ການປະມູນຈັດຊື້ຂອງລັດ 11 ກັນຍາ 2014
ການວາງຜັງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານໃຫ່ຍ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ 11 ກັນຍາ 2014
ການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການນ້ຳປະປາຂັ້ນເມືອງ (ຂະໜາດນ້ອຍ) 11 ກັນຍາ 2014
ຂະບວນການສ້າງແຜນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 11 ກັນຍາ 2014
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ 11 ກັນຍາ 2014
ປື້ມຄູ່ມື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ວຽກງານ ບູລະນະຮັກສາ ຂົວ/ທາງ ແລະ ຕາລິ່ງ 11 ກັນຍາ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ 11 ກັນຍາ 2014
ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ (ລະຫວ່າງ 15/10-20/11/2012) 18 ທັນວາ 2012

Additional information