ເອກະສານໂຄງການ SEA DRM

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ການສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງອຸປະກອນດ້ານໄອທີ 24 ທັນວາ 2018
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ການສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 24 ທັນວາ 2018
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTANT SERVICES - FIRMS SELECTION 28 ພຶດສະພາ 2018
Terms of Reference Strengthening Disaster Risk Management and Urban Flood Resilience in Lao PDR Support to Temporary Hydro-meteorological Monitoring in Muang Xay 28 ພຶດສະພາ 2018
ເອກະສານປະມູນສົມທຽບລາຄາການສະໜອງພາຫະນະລົດຈັກ 23 ເມສາ 2018
ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 07 ເມສາ 2017
ກອບຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 07 ເມສາ 2017
ກອບການຄຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ 07 ເມສາ 2017
ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 09 ກັນຍາ 2016
ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບື້ອງຕົ້ນ 09 ກັນຍາ 2016

Additional information