ວຽກງານຈັດຊື້

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງຂົວທາງ 20 ພະຈິກ 2017
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງຂົວທາງ 20 ພະຈິກ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR ROAD SAFETY AUDIT 23 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference for Road Safety Audit 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR ROAD SAFETY STRATEGY AND ACTION PLAN CONSULTANT 23 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference for Road Safety Strategy and Action Plan Consultant 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR PLANNING ANALYST 23 ຕຸລາ 2017
TERMS OF REFERENCE FOR PLANNING ANALYST 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR PLANNING FRAMEWORK DEVELOPMENT CONSULTANT 23 ຕຸລາ 2017
TERMS OF REFERENCE FOR PLANNING FRAMEWORK DEVELOPMENT CONSULTANT 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR QUALITY ASSURANCE CONSULTANTS 03 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference Quality Assurance Consultant 03 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR INTERNAL CONTROL CONSULTANTS 03 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference Internal Control Consultant 03 ຕຸລາ 2017
TERM OF REFERENCE FOR ANNUAL FINANCIAL AUDITS LAO ROAD SECTOR PROJECT2 31 ກໍລິກົດ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 31 ກໍລິກົດ 2017
TERMS OF REFERENCE FOR FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANTS 14 ກໍລິກົດ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANTS 14 ກໍລິກົດ 2017
Terms of Reference Technical assistance ICT development for centralized data base for local road asset management, e archive and Dynamic website 19 ເມສາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 10 ເມສາ 2017

Additional information