ວຽກງານຈັດຊື້

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR CONSULTING SERVICES-FIRMS SELECTION Projet - National Road NR 13 South in Lao PDR 14 ມິຖຸນາ 2018
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CONSULTANT 09 ພຶດສະພາ 2018
Terms of Reference Human Resource Development Consultant 09 ພຶດສະພາ 2018
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RESETTLEMENT ACTION PLAN AND ETHNIC GROUP ENGAGEMENT PLAN FOR NATIONAL ROAD13 09 ພຶດສະພາ 2018
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR TECHNICAL AUDITOR 10 ເມສາ 2018
Term of Reference (ToR) and Scope of Service for Technical Auditor 10 ເມສາ 2018
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR TRANSPORT SECTOR POLICY ADVISER 10 ເມສາ 2018
TERMS OF REFERENCE FOR TRANSPORT SECTOR POLICY ADVISER 10 ເມສາ 2018
ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ສຳລັບປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ 29 ມີນາ 2018
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງຂົວທາງ 20 ພະຈິກ 2017
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງຂົວທາງ 20 ພະຈິກ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR ROAD SAFETY AUDIT 23 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference for Road Safety Audit 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR ROAD SAFETY STRATEGY AND ACTION PLAN CONSULTANT 23 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference for Road Safety Strategy and Action Plan Consultant 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR PLANNING ANALYST 23 ຕຸລາ 2017
TERMS OF REFERENCE FOR PLANNING ANALYST 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR PLANNING FRAMEWORK DEVELOPMENT CONSULTANT 23 ຕຸລາ 2017
TERMS OF REFERENCE FOR PLANNING FRAMEWORK DEVELOPMENT CONSULTANT 23 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR QUALITY ASSURANCE CONSULTANTS 03 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference Quality Assurance Consultant 03 ຕຸລາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR INTERNAL CONTROL CONSULTANTS 03 ຕຸລາ 2017
Terms of Reference Internal Control Consultant 03 ຕຸລາ 2017
TERM OF REFERENCE FOR ANNUAL FINANCIAL AUDITS LAO ROAD SECTOR PROJECT2 31 ກໍລິກົດ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 31 ກໍລິກົດ 2017
TERMS OF REFERENCE FOR FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANTS 14 ກໍລິກົດ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANTS 14 ກໍລິກົດ 2017
Terms of Reference Technical assistance ICT development for centralized data base for local road asset management, e archive and Dynamic website 19 ເມສາ 2017
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 10 ເມສາ 2017

Subcategories

Additional information