ໂຄງການສ້ອມແປງທາງເລກ13

Specific Procurement Notice Output and Performance-Based Road Contracts 28 ກັນຍາ 2018
Drawings ROAD DRAINAGE AND APPURTENANCE CONTRACT 01 27 ສິງຫາ 2018
Drawings ROAD DRAINAGE AND APPURTENANCE CONTRACT 02 27 ສິງຫາ 2018
Drawings CROSS SECTION CONTRACT 1 27 ສິງຫາ 2018
Drawings CROSS SECTION CONTRACT 2 27 ສິງຫາ 2018
Drawings Standard Contract1 and 2 27 ສິງຫາ 2018
Drawings Structure ( contract01 ) 27 ສິງຫາ 2018
Drawings Structure ( contract02 ) 24 ສິງຫາ 2018
DESIGN REPORT 24 ສິງຫາ 2018
Survey Report 13 N Cover 24 ສິງຫາ 2018
Survey Report 13 N Updated 24 ສິງຫາ 2018
NR 13 NORTH IMPROVEMENT AND MAINTENANCE PROJECT (Report on Pavement Investigation) 24 ສິງຫາ 2018
NR 13 NORTH IMPROVEMENT AND MAINTENANCE PROJECT (Report on Material Sources Investigation) 24 ສິງຫາ 2018
NR 13 NORTH IMPROVEMENT AND MAINTENANCE PROJECT (Specification) 24 ສິງຫາ 2018
TOR Supervision FinalDraft NR13N 7Aug2018 24 ສິງຫາ 2018
TOR (Annex 1) Guidelines (GBV+VAC) ISWS NR13N 7Aug2018 24 ສິງຫາ 2018
TOR (Annex 2-ESMP) ISWS NR13N WU 7Aug2018 24 ສິງຫາ 2018
ແຈ້ວການ ການເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງ ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ເໜືອ ແຕ່ສາມແຍກສີເກີດ ຫາ ສາມແຍກໂພນໂຮງ 24 ສິງຫາ 2018
Consultancy Services for National Road 13 North Project Implementation Support and Work Supervision 17 ສິງຫາ 2018

Subcategories

Additional information