ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ ໂດຍຜ່ານລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ

ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ເພື່ອທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີ ປະຕູດຽວ. ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະໂດຍເຊັນສັນຍາຂອງ ທ່ານ ປອ. ບຸນຕາ ອອ່ນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກັບ ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ, ມີບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອກຳນົດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງ ພາສີປະຕູດຽວ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະ ລະຫວ່າງກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ​ ​​ແລະ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ, ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ( Lao National Single Window – LNSW ) ແມ່ນລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນແບບລວມສູນທີ່ມີຄວາມ ສະດວກ, ປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສໃນຮູບແບບເອເລັກໂທຣນິກ ລະຫ່ວາງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຂະແໜງ ພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກສິນຄ້າລະຫ່ວາງປະເທດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີ ປະຕູດຽວຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນການ ຂໍອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບອອນລາຍແບບຄົບວົງຈອນກັບພາກລັດ ເຊິ່ງຜູ້ປະກອບການ ສາມາດຮັບ - ສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂທຣນິກດັ່ງກ່າວກັບພາກລັດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຕິດຕາມພົວພັນໂດຍ ກົງກັບຫ້ອງການ ຫຼຶື ສຳນັກງານລັດດ້ວຍຕົນເອງຄືກັັບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ສາມາດກວດກາ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດອະນຸມັດເອກະສານໄດ້ທາງອອນລາຍເຊັນກັນ.

ໄລຍະທຳອິດລະບົບປະກອບມີ 2 ໂມດູນຫຼັກຄື: ໂມດູນການອອກໃບອະນຸຍາດ ( E-Permit )  ແລະ ໂມດູນກັບການສົ່ງສິນຄ້າ ( Manifest ). ປະຈຸບັນການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໄດ້ສຳເລັດຕົ້ນແບບ ຂອງລະບົບ ເຊິ່ງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ມີການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມ ກັບກົມການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເພື່ອທົດລອງອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າພາຫະນະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ຈຳນວນໜຶ່ງເຊິ່ງເຫັນວ່າລະບົບມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶງໄດ້ຜັນຂະ ຫຍາຍໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກໃບຢັ້ງຢືນເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮູ້ການນໍຳໃຊ້ລາຍເຊັນດີຈີຕອລທີ່ມີການປ້ອງກັນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕດຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົງນາມໃນລະບົບບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ລະບົບ LNSW  ລະຫວ່າງກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ໃນຄັ້ງນີ້, ກົມຂົນສົ່ງ ຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ເພື່ອອກໃບອະນຸຍາດທາງ ດ້ານເຕັກນິກການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ກະທັດຫັດກ່ວາເກົ່າ ເຊິ່ງຜູ້ປະກອບການສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງເພື່ອ ຂໍໃບອະນຸຍາດຈາກກົມຂົນສົ່ງແບບ ອອນລາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຖືເປັນໜຶ່ງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກ ຂົງເຂດຂອງວຽກງານ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບແຈ້ງເຕືອນພາສີປະຕູດຽວຂອງ ສປປ ລາວ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຂອງອາຊຽນໃນອານາຄົດ.

 

 

 

Additional information