ກອງປະຊຸມຄະນະວາງແຜນຍຸດທະສາດ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ່ 2

  ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມີນາ 2017 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄະນະວາງແຜນຍຸດທະສາດ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ່ 2 The Second ASEAN Air Traffic Management Strategic Planning Group (SPG/2) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເທື່ອນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ 2 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວັນເພັງ ຈັນທະພອນ ຫົວໜ້າກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

 ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນເວທີແລກປ່ຽນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງກັນ ໃນການຮ່າງແຜນແມ່ບົດ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດອາຊຽນເພື່ອຮັບປະກັນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ກໍ່ຄືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສົ່ງເສີມວິໃສທັດໃນການຫັນເປັນ ນ່ານຟ້າໜຶ່ງດຽວ ຂອງອາຊຽນ (Seamless ASEAN Sky) ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ມີການຕົກລົງ ຮັບຮອງຮ່າງແຜນແມ່ບົດ ເຊິ່ງລວມມີ 7 ພາກ: ພາກສະເໜີ, ວິໄສທັດຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ການຈະລາຈອນທາງອາກາດຂອງ ອາຊຽນ, ສະພາບການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຂອງອາຊຽນໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼັກການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປັດໃຈດ້ານມະນຸດໃນການ ພັດທະນາວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ອາຊຽນ, ແຜນການໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນນັ້ນ ສປປ ລາວ ເຮົາໄດ້ສຳເລັດການມອບໝາຍໃນການຮ່າງພາກສະເໜີ. ສືບຕໍ່ຈາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 1 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເປັນຢ່າງດີ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 2 ນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຜ່ານຮ່າງ ສະພາບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງກ່ອນ ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 2 ນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການທົບທວນຄືນບົດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນຮ່າງຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະວາງແຜນເຕັກນິກວຽກງານການບິນ ຄັ້ງທີ 13 (the thirteenth ASEAN Air Transport Technical Cooperation) ເພື່ອຮັບຮອງຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະເປັນອີກໜຶ່ງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ອາຊຽນ ແຜນແມ່ບົດຈະເປັນບອນອີງໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນ ສາກົນ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດຂອງອາຊຽນ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນ ດຽວກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສະດວກ, ວອງໄວ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮອງຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຖ່ຽວບິນ ໃນການຫັນເປັນຕະຫຼາດການບິນດຽວຂອງອາຊຽນ (ASEAN Single Aviation Market).

Additional information