ແຈ້ງການ

ແຈ້ງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 29 ພຶດສະພາ 2018
ແຈ້ງການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະຄຸ້ມຄອງຂົວທາງ 17 ພະຈິກ 2017
ສະຫລຸບສະພາບອາກາດ ແລະ ລະດັບນ້ຳປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2017 ແລະຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແຕ່ເດືອນ 10-12/2017 17 ຕຸລາ 2017
ສະຫລຸບສະພາບອາກາດ ແລະ ລະດັບນ້ຳປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2017 ແລະຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແຕ່ເດືອນ 9-11/2017 12 ກັນຍາ 2017
ລາຍງານສະພາບອາກາດ ປະຈຳເດືອນ 4 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ເດືອນ 5, 6 ແລະ 7 08 ພຶດສະພາ 2017
ລາຍງານສະພາບອາກາດ ປະຈຳເດືອນ 9 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ເດືອນ 10, 11 ແລະ 12 23 ກັນຍາ 2016
ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນກະຊວນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 22 ກັນຍາ 2016
ສຳນັກງານກົມທາງລົດໄຟ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ 11 ສິງຫາ 2016
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTANT SERVICES 18 ພະຈິກ 2014
ແຈ້ງການ ການປັບປຸງບາງອັນໃນລະບຽບເຂົ້າ-ອອກ ກະຊວງ ໃນໂມງເລີກການ ແລະວັນພັກລັດຖະການ 27 ສິງຫາ 2014

Additional information