ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອີ່ນໆ

 ນັບແຕ່ປີ 1983 ເຖິງປັດຈຸບັນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເປັນອົງການ ການເງິນສາກົນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຂົງເຂດວຽກງານພັດທະນາຖະໜົນຫົນທາງ ນັບທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດມາ, ລວມມີ 11 ໂຄງການຄື: ແຕ່ ADB1 ຫາ ADB11 ຊຶ່ງກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນເວລານີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ການປະກອບພາຫະນະ ແລະ  ອຸປະກອນ, ວິທີການປະມູນ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບບົດຮຽນ,ມີປະສົບປະການທີ່ລ້ຳຄ່າໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນເລື່ອຍໆ. ທຶນທີ່ທະນາຄານພັດ ທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ການຍົກລະດັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫຼວງແຂວງ, ທາງຫຼວງເມືອງ ແລະ ທາງເທດສະບານມີລວງຍາວປະມານ 2600 ກມ ແລະຂົວອີກປະມານ 60 ກວ່າແຫ່ງ. ໂຄງການ ADB 10 ເປັນໂຄງການທາງຊອຍຊົນນະບົດໄລຍະ 2 ຕໍ່ຈາກໂຄງການທາງຊອຍຊົນ ນະບົດໄລຍະ 1(ADB9) ມີລວງຍາວ 290 ກມ   ໂດຍໄດ້ນໍາໄຊ້ທຶນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ຈາກແຫລ່ງທຶນກູ້ຢືມ ຂອງທະນາຄານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,ກອງທຶນພັດທະນາຂອງປະເທດພາກ ເໜືອ (NDF), ກອງທຶນກຸ່ມ ຜູ້ສົ່ງອອກນໍ້າມັນ (OFID) ແລະ ລັດຖະບານລາວ ລວມທັງໝົດ 39 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ADB11 ເປັນ ໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີຫລາຍພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ ADB, OPEC, AUSAID, Korea EXIM Bank, EDCF ແລະ ລັດຖະບານລາວໃນມູນຄ່າ 90,429 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການນີ້ມີແຜນການປັບປຸງເສັ້ນທາງເລກ 4 ແຕ່ຊຽງເງິນ ຫາ ນາຂ່າ ມີລວງຍາວ 370 ກມ, ຂົວນໍ້າຂອງ ຕາມເສັ້ນທາງເລກ 4 ແລະ ປັບປຸງເສັ້ນທາງປະມານ 150 ກມ. ນອກຈາກຕົວເລກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ (TA) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 30 ກວ່າໂຄງການ ໃນມູນຄ່າປະມານ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ໂຄງການ ADB12 ຕື່ມ, ແນໃສ່ປັບປຸງຕາໜ່າງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຂອງອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນເໜືອໄລຍະ 2 ສຳຫລັບທາງ ເລກ 6, 6A ແລະ 6B ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ  ມີລວງຍາວ 41 ກມ, ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງກະກຽມບົດລາຍງານ ຂັ້ນຕົ້ນ.   ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມແກ່ ສປປ ລາວ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດແລ້ວປະມານ 391 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ຢູ່ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະທັນສະໃໝຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

 ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

 

 

Additional information