ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງອົງການ ສປຊ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການ (UNDP) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງທາງປູດ້ວຍຫີນແຕ່ເມືອງຊຽງເງີນ ຫາ ໄຊຍະບູລີ ມີລວງຍາວ 92 ກມ ໃນມູນຄ່າ 7.344 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊື່ງໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 1989 ຫາ ປີ 1992. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຳນວນ 6.507 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ UNDP 1.498 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ UNCDP 5.009 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

     ການກໍ່ສ້າງທາງປູດ້ວຍຫີນ ແຕ່ໄຊຍະບູລີ ຫາ ປາກລາຍ ມີລວງຍາວ 152.2 ກມ ຊື່ງໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງແຕ່ ປີ 1992 ຫາ ປີ 1996.

      ການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ປາກລາຍ ຫາແກ່ນທ້າວມີລວງຍາວ 57 ກມ ໃນມູນຄ່າ 4.61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

      ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດຮອດປີ 2005 ປະມານ 19.591 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການແຕ່ປີ 1987ຫາປີ 1996 ໃນມູນຄ່າ 1.131 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ເລກ 20 ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້.

 ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

Additional information