ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ

ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2 ​ໂຄງການດັ່ງນີ້:

1.   1. ຟື້ນຟູທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 6 ຢູ່ແຂວງຫົວພັນແຕ່ເມືອງຄຳ ຫາ ພູເລົາ, ​ແຕ່ພູເລົາຫາຊຳເໜືອ, ​ແຕ່ຊຳເໜືອ ຫາ ນາແມວ ຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມແລະ ກໍ່ສ້າງແຕ່ວຽງໄຊ ຫາ ນາແມວ ຊື່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປັບປູງຟື້ນຟູທາງແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຕາມເສັ້ນທາງທີມີລວງຍາວ 267 ກມໃນມູນຄ່າ 12.046 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

2. ຟື້ນຟູທາງຊົນນະບົດໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນມູນຄ່າ 7.158 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຊື່ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພຸດດັ່ງນີ້: (1) ປັບປູງທາງຊົນນະບົດ 6 ​ເສັ້ນ (ລກ 3. ​ເລກ 11, ​ເລກ 13 B, ເລກ 21B, 22 B) ມີລວງຍາວ ທັງໝົດ130 ກມ, (2) ປັບປູງທາງ 6 ເສັ້ນມີລວງຍາວທັງໝົດ 134.5 ກມ, (3) ປັບປູງແລະກໍ່ສ້າງຂົວ (ນ້ຳທາ, ປາກທາດ, ນ້ຳກ້າ, ຖ້ຳພະບາດ, ນ້ຳເກີ່ງ ແລະ ນ້ຳທາດ) ມີລວງຍາວທັງໝົດ375 ມ ລວມມູນຄ່າຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 19.20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

Additional information