Vientiane Sustainable Urban Transport Project ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (2)

SUMMARY OF PROJECT AND PROGRESS  ບົດສັງລວມຫຍໍ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ

ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປັບປຸງການບໍລິ ການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ລົດເມດ່ວນ; ໂດຍການປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການ ການສັນຈອນ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະລວມທັງ ການປັບປຸງທາງຄົນຍ່າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ໂຄງການຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ສາມາດຕິດຕາມໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank Project Information).

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າທັງໝົດ 99.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລັດຖະບານລາວສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 14,55 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຈຳນວນ 6.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລວມທັງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈໍານວນ 35 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(ii) ທະນາຄານ ເອີຣົບເພື່ອການລົງທຶນ ຈໍານວນ 20 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(iii) ກອງທຶນກຸ່ມປະເທດສົ່ງນໍ້າມັນອອກເປັນສິນຄ້າ (OFID) ຈໍານວນ 15 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(iv) ສະຫະພາບ ເອີຣົບ- ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນໃນອາຊີ ຈໍານວນ 5 ລ້ານເອີໂລ (6.9 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ);

(v) ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຈໍານວນ 1.84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີແຜນເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ແລະ ສໍາເລັດໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020. ແຕ່ເນື່ອງ ຈາກ ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການເງິນມີຄວາມລ້າຊ້າ, ໂຄງການຈຶ່ງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ສິງຫາ 2016.

ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ກຳລັງພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ. ໜ່ວຍງານປະສານ ງານໂຄງການ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອປະສານງານກັບພາກ ສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໂຄງການດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ (UTA-1) ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍາລັງຈັດຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ (PIC) ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດເລີ່ມ ສຳຫລວດອອກແບບລະອຽດ ໃນເດືອນພະຈິກ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2017, ໂຄງການໄດ້ໃຊ້ເງິນພຽງແຕ່ບ້ວງກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ເປັນເງິນທັງໝົດ 93,606 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄປຕາມແຜນງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນເວັບໄຊນີ້. ລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ດຣ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອີເມວ:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື ແຟັກ +856-21-415563.

The Vientiane Sustainable Urban Transport Project (the project) executed by the Ministry of Public Works and Transport (MPWT) of Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) will improve urban transport operations and capacity in Vientiane by establishing a transport management entity, high-quality bus services and bus rapid transit; by improving traffic management, parking system and vehicle registration; and improving accessibility for pedestrians and non-motorized transport. The project promotes gender mainstreaming, greenhouse gas reduction, and public private partnership. More details on the project are available on Asian Development Bank Project Information.

In addition to financing by the government of Lao PDR estimated at US$14.55 million and investments by the private sector estimated at US$6.41 million the following loan and grant financing are approved to meet the project’s total estimated cost US$99.7 million.

(vi) Asian Development Bank (ADB) loan 3250-LAO(SF) at Special Drawing Rights 23,474 million

(vii) European Investment Bank credit FI No 83156 at US$20 million

(viii) OPEC Fund for International Development loan no. 1678P at US$15 million

(ix) European Union – Asian Investment Fund technical assistance grant TA2015090 LA AIF at EUR5 million

(x) Global Environmental Facility grant 0471-LAO(EF) at US1.84 million

The project was planned to start with effectiveness in June 2015 and completion by June 2020. Due to delays in signing of some financing agreements, the project was effective in August 2016.

A project steering committee is under establishment with officials from the MPWT, Vientiane Authority, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources, and Environment, Ministry of Public Security, and Ministry of Planning and Investment. A project coordination unit has been established in MPWT’s Department of Transport to implement the project. An international urban transport advisor, located in MPWT, was mobilized October 2016 to support project implementation.

MPWT is now recruiting the project implementation consultants and the consultants are expected to start technical design and supervision of project implementation from November 2017.

So far expenditure was incurred only under the ADB loan, totally US$93,606, and no cost increases versus initial budgeted costs were identified.

Project implementation will be continuously monitored and reported on quarterly with a summary on this website. Contact at the executing agency is Dr. Bounta Onnavong, Deputy Director General, Department of Transport, MPWT, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or fax +856-21-415563.

PROCUREMENT – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Planned Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Project Procurement Plan – ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

Ongoing Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ດໍາເນີນຢູ່

Project Implementation Consultants – ທີ່ປຶກສາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

           Terms of Reference – ກອບການເຮັດວຽກ

           List of Prequalified Applicants – ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກປະເມີນຄຸນສົມບັດກ່ອນປະມູນ

Procurement of Vehicle - ການຈັດຊື້ພາຫານະ

           Invitation and Bid Document - ເອກະສານແຈ້ງປະມູນ

External Auditor - ຜູ້ກວດກາສາກົນ

            On-line Recruitment - ການຈັດຊື້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ

Contracts Awarded – ສັນຍາການວ່າຈ້າງ

Urban Transport Advisor. Contract value US$541,000.

ທີ່ປຶກສາດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ. ມູນຄ່າສັນຍາ  541,000 ໂດຣາສະຫະລັດ

LINKS- ການເຊື່່ອມໂຍງ

Asian Development Bank Project Information – ຂໍ້ມູນໂຄງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ADB's Integrity Unit – ໜ່ວຍງານເຊື່ອມໂຍງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

European Investment Bank’s Anti-Fraud Policy –ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອ ການລົງທຶນ

European Investment Bank Guide to Procurement – ຄູ່ມືການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອ ການລົງທຶນ

Additional information