Vientiane Sustainable Urban Transport Project ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

PROJECT SUMMARY – ຂໍ້ມູນໂຄງການໂດຍຫຍໍ້

ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໃນຕົວງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ, ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ລົດເມດ່ວນ; ໂດຍການປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການການສັນຈອນ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາ ຫະນະລວມທັງການປັບປຸງທາງ ຄົນຍ່າງແລະ ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ໂຄງການຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດ ເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການສາມາດຕິດຕາມ ໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank Project Information).

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າທັງໝົດ 99.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລັດຖະບານລາວສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 14,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຈຳນວນ 6.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ລວມທັງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນໜຶ່ງ. ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i)   ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)ຈໍານວນ 35ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;

(ii)  ທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອການລົງທຶນຈໍານວນ 20ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;

(iii) ກອງທຶນກຸ່ມປະເທດສົ່ງນໍ້າມັນອອກເປັນສິນຄ້າ(OFID)ຈໍານວນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;

(iv) ສະຫະພາບເອີຣົບ-ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນໃນອາຊີຈໍານວນ5ລ້ານເອີໂຣ (6.9ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ);

(v)  ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຈໍານວນ1.84ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

The Vientiane Sustainable Urban Transport Project executed by the Ministry of Public Works and Transport (MPWT) of Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) will improve urban transport operations and capacity in Vientiane by establishing a transport management entity, high-quality bus services and bus rapid transit; by improving traffic management, parking system and vehicle registration; and improving accessibility for pedestrians and non-motorized transport. The project promotes gender mainstreaming, greenhouse gas reduction, and public private partnership. More details on the project are available on Asian Development Bank Project Information.

In addition to financing by the government of Lao PDR estimated at US$14.55 million and investments by the private sector estimated at US$6.41 million the following loan and grant financing are approved to meet the project’s total estimated cost US$99.7 million.

(i) Asian Development Bank (ADB) loan 3250-LAO(SF) at Special Drawing Rights 23,474 million

(ii) European Investment Bank credit FI No 83156 at US$20 million

(iii) OPEC Fund for International Development loan no. 1678P at US$15 million

(iv) European Union – Asian Investment Fund technical assistance grant TA2015090 LA AIF at EUR5 million

(v) Global Environmental Facility grant 0471-LAO(EF) at US1.84 million

 PROGRESS SUMMARY -ຄວາມຄືບໜ້າໂດຍລວມ

ໂຄງການຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2016. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2018 ແລະ ຄາດຄະເນສຳເລັດໃນປີ 2022.

ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຊົບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຈັດຂຶ້ນສອງຄັັ້ງໃນວັນທີ 09/08/2018 ແລະ ວັນທີ 20/11/2018. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ (PCU) ກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍກົມຂົນສົ່ງ, ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ, ກົມການເງິນ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນວ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ (UTA)ຊຶ່ງປະຈຳການຢູ່ກົມຂົນສົ່ງ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ເພື່ອຊຸກຍູ້ ໜ່ວຍປະສານງານໂຄງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ສ່ວນທີ່ປຶກສາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (PIC) ເລີ່ມເຂົ້າປະຈຳການແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ, ອອກແບບລະອຽດ, ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນໂຄງການ (Inception Report/IR) ເພື່ອຕິດຕາມແຜນປະຕິບັດງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການພາຍຫຼັງການເຫັນດີຂອງໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພີ່ມເຕີມທາງວິຊາການ (Transaction Advisory Technical Assistance “TRTA”) ຈຳນວນ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານຂັ້ນການນຳເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການຕັດສິນໃຈຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຄະນະທີ່ປຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າປະຈຳການໃນເດືອນ ສິງຫາ 2018.

ປັດຈຸບັນ, ໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວປະມານ 10,5% ຊຶ່ງລວມມີໜ້າວຽກຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງລະອຽດ, ການຮັບຮອງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງລົດເມດ່ວນ (BRT), ການທົບທວນຄືນໂຄງສ້າງທຸລະກິດ ລວມທັງການຈອດລົດ ແລະ ການສຶກສາກ່ຽວກັບຮູບແບບລົດຖີບໄຟຟ້າ (Pedicab). ສຳລັບແຜນຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊັ່ນ: ການອອກແບບລະອຽດໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນ 12/2019, ເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2020 ແລະ ຄາດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ຈະເລີ່ມທົດລອງແລ່ນໃຫ້ບໍລິການລົດເມສາຍດ່ວນຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນ ທັນວາ 2021. ໂຄງການຍັງມີແຜນຈັດຕັ້ງໂຄງການສາທິດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບ ການສັນຈອນແອອັດໃນເຂດຊຸມຊົນເມືອງ, ປັບປຸງການຈອດລົດແຄມທາງ, ປັບປຸງທາງຍ່າງ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການລົດຖີບໄຟຟ້າໃນເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ບໍລິການໃນທ້າຍປີ 2019 ຫຼື ຕົ້ນປີ 2020.

ປະຈຸບັນ, ໂຄງການໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນເປັນຈຳນວນທັງໝົດ 1,2 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນເວັບໄຊນີ້.ລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ທ່ານ ດຣ. ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອີເມວ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື ແຟັກ+856-21-415563.

The project was effective in August 2016. Implementation started in August 2018 and planned completion is by 2022.

A project steering committee is established with officials from the MPWT, Vientiane Capital, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Public Security, and Ministry of Planning and Investment and meetings were held on 9 August and 20 November 2018. A project coordination unit (PCU) established in MPWT’s Department of Transport (DOT) with members from Departments of Housing and Planning and Finance of MPWT, Vientiane Capital and Vientiane Department of Public Works and Transport is implementing the project. An international urban transport advisor, located in DOT, supports PCU with project implementation. The Project Implementation Consultants were mobilized on 23 July 2018 to provide support for project management, detailed design and implementation supervision, and an inception report confirming key progress milestones discussed below was agreed with PCU.

In addition, ADB is providing a US$1.5 million transaction advisory technical assistance for capacity building focusing on key government officials involved in the decision-making process as well as stakeholders critical to the project’s success. The consultants were mobilized in August 2018 and end their assignment by December 2020.

Progress to date is 10.5% including preparation of a detailed implementation program, recommendation on bus rapid transit corridors, review of business structure including for parking, and study on pedicab concept. Key future milestones include completion of detailed design by December 2019, award of civil works contract by June 2020 with completion in June 2021 and start test operation of bus rapid transit by December 2021. The project plan includes also localized congestion reduction measures, street and parking improvements and improved pedestrian environment and pedicab operations in Vientiane center with start late 2019 or early 2020.

Expenditure to date was totally US$1.2 million.

Project implementation is continuously monitored and reported on quarterly basis with a summary on this website. Contact at the executing agency is Dr. Bounta Onnavong, Director General, Department of Transport, MPWT, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or fax +856-21-415563.

Planned Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Project Procurement Plan – ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

ONGOING PROCUREMENT –ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ດໍາເນີນຢູ່

None – ບໍ່ມີ

CONTRACTS AWARDED –ສັນຍາການວ່າຈ້າງ

Urban Transport Advisor. Contract value US$541,000. ທີ່ປຶກສາດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ. ມູນຄ່າ ສັນຍາ541,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

Supply of Field Vehicle. Contract value LAK 282,880.000– ຈັດຊື້ລົດພາກສະໜາມ, ມູນຄ່າ 282,880.000 ກີບ

External Audit Services. Contract value U.S.$118,514 – ການກວດສອບພາຍນອກ, ມູນຄ່າ 118,514U.S.$.

Project Implementation Consultants. Contract value EUR7,592,642.51, with funding by the European Union – ທີ່ປຶກສາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ມູນຄ່າ7,592,642.51ເອີໂຣ, ໂດຍເງິນທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ.


LINKS- ການເຊື່່ອມໂຍງ

- Asian Development Bank Project Information – ຂໍ້ມູນໂຄງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

- ADB's Integrity Unit – ໜ່ວຍງານເຊື່ອມໂຍງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

- European Investment Bank’s Anti-Fraud Policy –ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານເອີຣົບ ເພື່ອ ການລົງທຶນ

- European Investment Bank Guide to Procurement – ຄູ່ມືການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານເອີຣົບ ເພື່ອ ການລົງທຶນ

Additional information